استان مرحله
استان زنجان

جشنواره مطبوعاتی استان زنجان

مرحله داوری
استان اصفهان

جشنواره مطبوعاتی استان اصفهان

مرحله دریافت آثار
استان مازندران

جشنواره مطبوعاتی استان مازندران

پایان جشنواره
استان کردستان

جشنواره مطبوعاتی رسانه‌های کُردی

پایان جشنواره
استان آذربایجان شرقی

جشنواره مطبوعاتی استان آذربایجان شرقی

پایان جشنواره
استان خراسان رضوی

جشنواره مطبوعاتی استان خراسان رضوی

پایان جشنواره
استان خراسان جنوبی

جشنواره مطبوعاتی استان خراسان جنوبی

مرحله دریافت آثار
استان فارس

جشنواره مطبوعاتی استان فارس

پایان جشنواره
استان قم

جشنواره مطبوعاتی استان قم

پایان جشنواره
استان سیستان وبلوچستان

جشنواره مطبوعاتی استان سیستان وبلوچستان

مرحله دریافت آثار
استان کرمان

جشنواره مطبوعاتی استان کرمان

در حال داوری
استان خوزستان

جشنواره مطبوعاتی استان خوزستان

مرحله دریافت آثار
استان بوشهر

جشنواره مطبوعاتی استان بوشهر

مرحله فراخوان جشنواره
استان یزد

جشنواره مطبوعاتی استان یزد

مرحله فراخوان جشنواره