استان مرحله
استان البرز

سومین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان البرز

اعلام فراخوان
استان کرمان

چهارمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان کرمان

مرحله داوری
استان زنجان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان زنجان

اعلام فراخوان
استان خراسان جنوبی

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان خراسان جنوبی

داوری
استان ایلام

نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان ایلام

داوری
استان سمنان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان سمنان

اعلام فراخوان
استان گیلان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان گیلان

اعلام فراخوان
استان کردستان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان کردستان

اعلام فراخوان
استان سیستان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان سیستان و بلوچستان

اعلام فراخوان
استان فارس

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان فارس

اعلام فراخوان
استان مازندران

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان مازندران

اعلام فراخوان
استان قم

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان قم

اعلام فراخوان