استان مرحله
آذربایجان شرقی

جشنواره مطبوعاتی آذربایجان شرقی

مرحله فراخوان جشنواره
خزر

جشنواره مطبوعاتی خزر

مرحله فراخوان جشنواره
استان اصفهان

جشنواره مطبوعاتی استان اصفهان

مرحله دریافت آثار
استان کردستان

جشنواره مطبوعاتی رسانه‌های کُردی

مرحله دریافت اثر
استان سیستان وبلوچستان

جشنواره مطبوعاتی استان سیستان وبلوچستان

مرحله دریافت آثار
استان بوشهر

جشنواره مطبوعاتی استان بوشهر

مرحله دریافت اثر
استان زنجان

جشنواره مطبوعاتی استان زنجان

مرحله داوری
استان خراسان جنوبی

جشنواره مطبوعاتی استان خراسان جنوبی

مرحله داوری
استان کرمان

جشنواره مطبوعاتی استان کرمان

در حال داوری
استان خوزستان

جشنواره مطبوعاتی استان خوزستان

مرحله داوری
استان یزد

جشنواره مطبوعاتی استان یزد

مرحله داوری
استان مازندران

جشنواره مطبوعاتی استان مازندران

پایان جشنواره
استان قم

جشنواره مطبوعاتی استان قم

پایان جشنواره
استان خراسان رضوی

جشنواره مطبوعاتی استان خراسان رضوی

پایان جشنواره
استان فارس

جشنواره مطبوعاتی استان فارس

پایان جشنواره