استان مرحله
استان کردستان

جشنواره مطبوعاتی رسانه‌های کُردی

مرحله دریافت آثار
استان آذربایجان شرقی

جشنواره مطبوعاتی استان آذربایجان شرقی

مرحله دریافت آثار
استان خراسان رضوی

جشنواره مطبوعاتی استان خراسان رضوی

مرحله دریافت آثار